Skip to content

Posts tagged ‘St. Dominikus’ ni måter å be på’

St. Dominikus’ fjerde måte å be på

Videre stilte den hellige Dominikus seg enten foran alteret eller i kapittelsalen, festet blikket fast på den korsfestede og betraktet ham med den største oppmerksomhet, og gjorde knefall igjen og igjen. Noen ganger knelte han og reiste seg igjen gang på gang helt fra etter kompletorium og frem til midnatt, slik som apostelen Jakob, eller som den spedalske i evangeliet som falt på kne og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren» (Mark 1,40) eller som Stefanus, som falt på kne og ropte med høy røst: «tilregn dem ikke denne synd» (Apg 7,60).

Dette vekket i vår hellige far Dominikus en stor tillit til Guds barmhjertighet for ham selv og for alle syndere og for beskyttelse av novisene som han sendte ut overalt for å forkynne for sjelene. Noen ganger kunne han ikke holde ordene inne i seg, men sa så høyt at brødrene hørte det: «Til deg, Herre, roper jeg. Min klippe, vær ikke taus og vend deg ikke fra meg!» og så videre (Salme 28,1), eller han ba med andre lignende ord fra den hellige Skrift.   Read more

St. Dominikus’ tredje måte å be på

I forlengelsen av det foregående, og av samme grunn, reiste han seg så og pisket seg selv med en lenke av jern idet han sa: «Din tukt retter meg like til enden» (Salme 18,36 overs. fra Vulg). Derfor er det også skikk i hele Ordenen av alle brødrene, idet de minnes og ærer den hellige Dominikus’ eksempel mottar stokkeslag på bar rygg alle hverdager etter kompletorium, mens de fremsier «Se i nåde til meg, Gud» (Salme 51); eller «Fra det dype» (Salme 130), enten for sine egne synder, eller for syndene til de mennesker hvis almisser de lever av. Så burde da ingen, uansett hvor uskyldig han er, unndra seg å følge dette eksempel.


Kommentar: Disiplin og solidaritet

Dominikus’ tredje måte å be på er kanskje den som får oss til å reagere sterkest. Med rette vil mange spørre: Vil Gud at vi skal straffe oss selv, påføre oss selv fysisk smerte? Er dette en bønn Gud ønsker å ta imot?

For å forstå, er det viktig å huske at Dominikus, som alle andre, var et barn av sin tid, og tok i bruk midler og uttrykksmåter som var kjente og allment brukte. Dette kan være en invitasjon til å våge å akseptere at vi også er barn av vår tid, og forsøke å se hvordan dens uttrykksformer kan brukes i bønn. Samtidig kan det minne oss om at vi bør se på vår samtid og det som er akseptert som vanlig praksis med en sunn skepsis og forsøke å skille ut ting som kanskje har vært meningsfulle en gang, men som ikke lenger er det, eller som kan bli direkte destruktive. Med dette i bakhodet, kan vi, selv om vi ikke ønsker å etterligne Dominikus’ konkrete handling her, dog hente ut innsikter som kan være verdifulle også for oss i dag. Read more

St. Dominikus’ annen måte å be på

Den salige Dominikus ba også ofte liggende utstrakt på gulvet med ansiktet ned. Hans hjerte var grepet av anger, og han snakket strengt til seg selv og talte, noen ganger så høyt at det kunne høres, med disse ord fra evangeliet: «Gud, vær meg synder nådig» (Luk 18,13), og fromt og ærbødig mintes han Davids ord og sa: «Det er jeg som har syndet; jeg har handlet ille» (2 Sam 24,17). Han gråt og jamret høyt og deretter sa han: «Jeg er ikke verdig til å løfte mitt blikk og se opp mot himmelen, for mine misgjerninger tynger meg. For jeg har egget din vrede, jeg har gjort det som er ondt i dine øyne» (Manasses bønn 9-10), og han ba høyt og med andakt disse ord fra den salme som begynner «Gud, vi har hørt det med egne ører»: «Vi synker ned i støvet, vi ligger presset mot jorden» (Salme 44,26), og videre: «Jeg ligger presset mot støvet. Gi meg liv slik du har sagt!» (Salme 119,25). Read more

St. Dominikus’ første måte å be på

Hans første måte å be på, var å bøye seg dypt foran alteret, som om Kristus som alteret symboliserer, virkelig var tilstede i egen person, ikke bare symbolsk. Dette er i samsvar med det som står skrevet i Judits bok: «Den milde og ydmykes bønn har alltid behaget deg» (jfr Judit 9,11). Det var ved ydmykhet den kanaaneiske kvinnen oppnådde det hun ville (jfr Matt 15,21-28 par), og også den bortkomne sønn (jfr Luk 15,11-32). Og det står skrevet: «Jeg er ikke er verdig at du kommer inn under mitt tak» (Matt 8,8). «Bøy meg, Herre, dypt i ydmykhet» (jfr Sir 1,17) og «Herre, for deg er jeg dypt nedbøyd» (Salme 119,107). Read more

800 år siden Dominikus’ fødsel til det evige liv

I 2021 minnes vi at det er nøyaktig 800 år siden vår Ordens grunnlegger, den hellige Dominikus, døde i Bologna og gikk inn til herligheten med Kristus. Dette vil bli markert på ulike måter av den dominikanske familie verden over gjenom hele året.

Å minnes de hellige som er gått forut for oss, og spesielt de som er våre fedre og mødre i tro og liv, er en invitasjon til på nytt å se hen til deres eksempel og la oss inspirere av det. Når det gjelder Dominikus, er en av kildene vi har til å dette, en middelaldertekst med tilhørende bilder som forteller om hans ni måter å be på. I løpet av de kommende månedene vil vi her dele noe av vår åndelige arv med dere gjennom en norsk oversettelse av denne teksten, illustrert med detaljer fra et ikon malt her på Lunden av vår egen sr. Turid, etter modell av de opprinnelige bildene, og med kommentarer som kan hjelpe oss å følge hans eksempel i vår bønn og vårt liv i dag.

Vi begynner i dag med tekstens innledning, og inviterer alle til å meditere over sr. Turids vakre ikon. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: